REKLAMASJONSRAPPORT

KJØPT KATTA I SEKKEN?

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å vurdere de forhold det reklameres på når et fartøy skifter eier. En slik rapport kan også omhandle et arbeid og/eller tjeneste som ikke kvalitetsmessig er godt nok utført i henhold til gjeldende standarder.

Reklamasjonsrapporter blir en stadig større del av en takstmann sin hverdag. I den sammenheng er det særdeles viktig å påpeke at en takstmann ikke vurderer de juridiske sidene av en slik sak, selv om mange av oppdragsgiverne på forhånd har denne oppfatningen. En takstmann skal på bakgrunn av befaring, tilgjengelig teknisk dokumentasjon, avdekte forhold og avvik, utarbeide og definere et faglig, teknisk og økonomisk reklamasjonsgrunnlag. Etter endt oppdrag overlater vi til juristene å avdekke de juridiske forhold. 

Innen reklamasjon vil det alltid være snakk om referansenivå og påregnelig tilstand. Det skal også vurderes om det er kontraktsmessige forhold som har betydning for påregnelig tilstand. En enklere måte å forklare det på, er at feil og/eller mangler som er opplyst om fra selger i forkant, er påregnelig tilstand hos kjøper i etterkant.

Dessverre, så er dette det minste problemet. Det største problemet i dagens marked er at mange personer markedsfører fartøy, hvor det gis tilsynelatende inntrykk av at fartøyet er i vesentlig bedre stand enn det som faktisk er tilfelle. En reklamasjonsrapport vil kunne avdekke disse avvikene fra referansenivået og påregnelig tilstand, noe som medfører at det vil være et reklamasjonsgrunnlag av både teknisk, faglig og økonomisk karakter.

Kanskje er det fortsatt slik at «ærlighet varer lengst». Markedsfør fartøyet slik det fremstår, med både positive og negative sider belyst for alle involverte parter. Vær konkret og ærlig i egenerklæringsskjemaet, både om tilstand og utført vedlikehold/service. Vi anbefaler at du unngår å bruke utrykk som "norges peneste", "norges beste", "norges best vedlikeholdte", "helt strøken" og tilsvarende formuleringer. Hvis du allikevel skriver det, så må du være sikker på at det er tilfelle. 

Hvis ikke er veien til en reklamasjonrapport kort. 

0