SKADERAPPORT

ÅRSAK OG BAKENFORLIGGENDE ÅRSAK

Skaderapporter er en av mange viktige oppgaver som faller inn under takstmannens profesjon.

Når man involveres som en uavhengig part for å vurdere skadeomfang, årsak, bakenforliggende årsak og skadetakst/reparasjonskostnad er det viktig å være konkret og kunne etablere sammenhenger. En skadeutredning kan sies å være svært lik en granskning når man ser på de moment man gjennomgår i de ulike fasene.

Alt for ofte kommer vi over skadesaker hvor det på overnevnte punkt har vært gjort slett arbeid, eller at det ikke er gjennomført i det hele tatt. Skadetakster levert i for eksempel DBS eller tilsvarende kalkyleprogram, uten å være forankret i en utfyllende rapport, blir ofte som å skulle famle i blinde. Gjennom å ikke definere skadeomfang, er det nesten umulig å kunne fastsette en riktig skadetakst.

Når det gjelder årsak og bakenforliggende årsak, så er det å kunne være konkret på disse to helt avgjørende for om en skadesak faller innenfor eller utenfor dekning i forsikringsvilkår. Dette er av stor betydning for både forsikringsgiver og forsikringstaker, og en av kjerneoppgavene til en uavhengig takstmann i skaderapporten. Rett skal være rett, uavhengig av hvem sin favør det går. Vi snakker altså om å avdekke de faktiske forhold, gjennom å belyse alle relevante sider av en sak.

Derfor vil vi dele med dere et eksempel på en sak, hvor utfallet avgjøres direkte ut ifra hvor konkret en takstmann er i sine vurderinger gjennom sitt arbeid. Saken illustrerer også forskjellen på årsak og bakenforliggende årsak, og viktigheten av å skille disse to.

«En eier oppdager diesel i kjølen på sitt fartøy, og etter egeninnsats konstateres det at lekkasjen kommer fra fartøyets dieseltank(er). Etter en rekke tiltak og vurderinger, skjæres det hull i tankene for å kunne inspisere tankbunn, da tankene har meget mangelfulle inspeksjonsmuligheter fra produsent. På bakgrunn av inspeksjon konkluderes det med at lekkasjen skyldes korrosjon i tankbunnen. Tankene er laget av sjøvannsbestandig aluminium i 50xx serien.»

En lettvint konklusjon i eksempelet ovenfor ville vært å si at «Lekkasjen skyldes korrosjon av tankbunnens material», hvor dette alene stadfestes som årsak til lekkasjen. De aller fleste som leser sine vilkår vil fort kunne fastslå at skader som følge av korrosjon ikke defineres som dekningsberettiget.

En god takstmann vil ikke konkludere og slå seg til ro med overnevnte forklaring/konklusjon. Det mangler minst et vesentlig element, en forklaring på hvorfor korrosjonen har oppstått/har kunne fått oppstå. Ved en slik vinkling vil den observante leser kunne se i sine egne forsikringsvilkår at det faktisk er tilfeller hvor en slik skade kan defineres som dekningsberettiget. I eksempelet ovenfor var nettopp dette tilfelle, uten at vi går nærmere inn på den bakenforliggende årsaken.

Vi anbefaler at alle forsikringstakere og eiere av fartøy krever en uavhengig takstmann hvis uhellet er ute. Gjennom en objektiv og uhildet faglig vurdering, er alle parter sine interesser ivaretatt.

Avslutningsvis vil vi påpeke at dieseltanker ofte er den «sorte svane». Vi oppfordrer alle til regelmessig å inspisere og rengjøre tankene, slik at du til enhver tid har full kontroll på tilstand.

0