Hovedsakelig anvendes denne formen for taksering for vesentlige skader som kommer inn under forsikringsdekning. Vi kartlegger skaden, årsak og bakenforliggende årsak, skadeomfang og reparasjonskostnad, og presenterer dette i en komplett skaderapport.

Maritim Takst AS er en uavhengig tredjepart som gjennom en uhildet vurdering sikrer riktig grunnlag for vedtak og korrekt oppgjør for de involverte partene. Vår objektive rolle er en trygghet for både forsikringsgiver, forsikringstaker og verksted. Fysisk oppmøte og befaring er et krav for alle våre oppdrag.